RUAL Logo RUAL Logo

Terms of use Last update: Nov 6, 2019

Lets get legal.

These General Terms and Conditions apply to all agreements concluded by RUAL B.V. If the agreement between RUAL and the client contains agreements that deviate from these General Terms and Conditions, the individual agreements take precedence.

Table of contents

1. Product

1.1 RUAL platform

Deverence Group B.V. ontwikkelt en levert het RUAL platform, bestaande uit een online no-code
studio voor het maken van software applicaties in blueprints, en een onderliggende
infrastructuur inclusief cloud hosting van klantdata, met onder andere functionaliteit voor het
beheren van databases, gebruikers, login-systemen en het beschikbaar maken van
webpagina's.

RUAL platform wordt als online licentie aan de klant ter beschikking gesteld (PaaS). Klanten die
het Rual platform op eigen servers willen installeren, kunnen een on-premise installatie kopen.
Beide opties worden hieronder verder toegelicht.

Webapplicatie
Het RUAL platform is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met actuele versies van Webkit
compatible browsers. Dit zijn onder andere Google Chrome, Safari en Microsoft Edge.
RUAL B.V. werkt elke dag weer om het platform te verbeteren en haar werking op
andere browsers in toekomstige versies.

Eigendomsrechten
RUAL B.V. heeft het intellectuele eigendomsrecht van het RUAL platform. Waar
RUAL B.V. gebruik maakt van software van andere partijen, vrijwaart zij de klant van
aanspraken van derden op intellectueel eigendomsrecht van onderdelen van het RUAL platform,
voor zover deze binnen de RUAL platform omgeving worden gebruikt door de klant.

Het eigendomsrecht van opgeslagen data en van applicaties ontwikkeld op het RUAL platform
door, of in opdracht van de klant ligt bij de klant. Dit wordt nader toegelicht in artikel 1.2.

Een licentie of een aankoop geeft geen recht op de bewerkbare broncode. Op verzoek van de
klant kan een Escrow-overeenkomst opgesteld worden voor de uitvoerbare code.
    

1.2 Customer applications developed on the no-code Platform

Eigendomsrecht
Het eigendomsrecht van de applicaties die met behulp van het Rual platform worden gebouwd
berust bij de klant. De klant mag haar eigen applicaties online aan derden ter beschikking
stellen en is hiervoor geen andere vergoeding aan Deverence Group B.V. verschuldigd dan de
kosten voor de platform licentie op basis van het gebruik (zie prijsstaffels op de website RUAL.nl}.
De klant mag derden geen toegang geven tot de functionaliteit van het platform en de ontwikkel
studio zelf als onderdeel van een installatie van haar eigen applicaties (de klant heeft een niet-overdraagbaar gebruiksrecht). Hiervoor dient de derde partij een overeenkomst voor het
gebruik van het Rual platform met RUAL B.V. af te sluiten.

Beperking exclusiviteit
RUAL B.V. zal de door de klant ontwikkelde applicaties niet beschikbaar maken voor
derden zonder expliciete toestemming van de klant. De door de klant ontwikkelde applicaties en
opgeslagen data worden door RUAL B.V. strikt vertrouwelijk behandeld, en alleen
ingezien indien dit nodig is voor support met wederzijdse vastgelegde goedkeuring, of indien
wettelijke verplichtingen hiertoe noodzaken. RUAL B.V. wijst erop dat het mogelijk is
dat bepaalde programmeer oplossingen door meerdere klanten gebruikt worden, zonder dat
hier sprake is van het overnemen van code.

RUAL B.V. stelt haar klanten voorbeeld blueprints voor (onderdelen van)
programma's ter beschikking, en RUAL B.V. kan blueprint oplossingen voorstellen in
het kader van support. Dergelijke voorbeelden mogen vrij gebruikt worden in applicaties van
klanten, RUAL B.V. zal hierop geen intellectueel eigendomsrecht doen gelden.

Support op klant applicaties
RUAL B.V. levert uiteraard geen support op de werking van applicaties die
ontwikkeld zijn op het Rual platform. Indien de applicatie door RUAL B.V. zelf is
ontwikkeld in opdracht van de klant, dient voor support op een dergelijke applicatie een aparte
Service Level Agreement te worden overeengekomen.
    

2. License

2.1 RUAL platform and studio - online license

Het RUAL platform wordt aangeboden als "application Platform as a Service". Deverence Group B.V. hanteert verschillende pakketten, afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de hoeveelheid opgeslagen klantgegevens (of gegevens van eindgebruikers van klant applicaties). Deze pakketten worden op de website gepubliceerd, of door een offerte aan klant aangeboden.

Een licentie geeft, gedurende de overeengekomen periode, recht op het gebruik van het RUAL platform door de geregistreerde gebruiker (klant) voor het ontwikkelen van applicaties en/of het gebruik van de op het platform gebouwde applicaties, afhankelijk van het gekozen pakket. 

Toegang tot RUAL Studio, het deel van het platform waarop applicaties worden ontwikkeld en gewijzigd, is uitsluitend voorbehouden aan de klant, haar medewerkers en mensen die de klant inhuurt voor het ontwikkelen van software in haar opdracht. Dit recht is niet overdraagbaar aan derden. 

Gebruik van op het platform gebouwde applicaties is niet beperkt tot (medewerkers van) de klant, maar strekt zich tevens uit tot gebruikers die van de klant toegang krijgen tot de door de klant zelf gebouwde applicaties. Het staat de klant vrij daarvoor een vergoeding te vragen. 

Fair use en verantwoordelijkheid voor klant gegevens
Klant verplicht zich tot gebruik van het RUAL platform op basis van fair use. Bijvoorbeeld door piek belastingen van het systeem tijdens kantoor uren zoveel mogelijk te vermijden door het gebruik van de queue faciliteiten. Klant garandeert dat klantgegevens en haar eigen applicaties niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften. 
Indien RUAL B.V. een gebruik signaleert dat strijdig is met het fair use principe, zal zij haar klant daarover informeren, en een redelijke termijn geven voor herstel naar normaal gebruik. Bij aanhoudend misbruik kan RUAL B.V. de klant toegang tot het platform ontzeggen. 

Verwerkersovereenkomst op grond van de AVG
RUAL B.V. neemt passende maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 
De klant is verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van haarzelf of haar gebruikers, en daarmee voor het afhandelen van verzoeken van betrokkenen in het kader van de AVG, of van onverhoopt optredende datalekken. RUAL B.V. zal dergelijke verzoeken altijd doorverwijzen naar de klant. Indien klant dit wenselijk acht voor haar eigen bedrijfsvoering, kan RUAL B.V. een verwerkersovereenkomst met de klant aangaan. Kosten van dergelijke overeenkomsten of van audits op verzoek van klant of derden zijn altijd voor rekening van de klant. 

Beveiliging en authenticatie 
Toegang tot het RUAL platform is standaard beveiligd met 2 factor authenticatie. Naast een wachtwoord kan gekozen worden voor sms of ubikey. De klant dient de toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen. RUAL B.V. mag er vanuit gaan dat de keuzes die in het RUAL portaal gemaakt worden onder de inloggegevens van de gebruiker, of via het door de klant aldaar geregistreerde email adres rechtsgeldig zijn, tenzij klant doorgeeft dat de inloggegevens zijn uitgelekt. 

Beschikbaarheid en performance
Hosting van het RUAL platform en aanverwante klantgegevens wordt door RUAL B.V. verzorgd. Deverence Group maakt voor hosting gebruik van professionele datacenters en zorgt voor een juiste mate van redundancy om uptime te kunnen garanderen. 

Voor shared hosting geldt een uptime garantie van 99,5%. Updates op het platform worden in een shared hosting omgeving automatisch doorgevoerd.

Voor private cluster hosting geldt een uptime garantie van 99,8%. Updates op het platform kunnen doorgevoerd worden op een door de klant zelf te bepalen moment. 

Performance van het RUAL platform is afhankelijk van de internetverbinding en de inrichting van de omgeving van de klant. Response tijden kunnen variëren indien grote verwerkingstaken worden uitgevoerd. Streven is dat elke API request binnen 100 ms wordt afgehandeld. 

Continuïteit: back-up en recovery
Deverence Group zorgt voor dagelijkse systeem back-ups. Deze back-ups zijn niet geschikt voor het op individuele basis terugzetten van klant omgevingen of onderdelen daarvan. De back-ups worden gebruikt voor recovery in het geval er een calamiteit bij RUAL B.V. of de door haar gebruikte datacenters zou optreden. 
De klant dient in haar eigen werkproces rekening te houden met mogelijk verlies van data of programmatuur door gebruikersfouten. 

Onderhoud
Door de manier waarop RUAL B.V. haar infrastructuur heeft ingericht, is voor gepland onderhoud altijd slechts een deel van de server capaciteit offline. De klant merkt hier niets van. Mocht er onverhoopt toch een situatie ontstaan waarin de beschikbaarheid van het RUAL platform tijdelijk wordt onderbroken, dan zal RUAL B.V. dit tenminste een week vooraf aan haar klanten per mail bekend maken. Gepland onderhoud zal plaatsvinden buiten kantoor uren tussen 21 :00 en 05:00 uur.
    

2.2 RUAL platform - on-premise installation

Aankoop RUAL platform 
Indien de klant het no-code platform op eigen servers wil draaien, is er sprake van een aankoop van het platform. De klant koopt het gebruiksrecht van het RUAL platform per de datum die vastgelegd wordt in een overeenkomst tussen Deverence Group B.V. en klant. Het gebruik van RUAL Studio is alleen mogelijk indien er een onderhoudscontract actief is. 

Deze versie zal ten allen tijde haar oude functionaliteit bevatten tenzij expliciet anders aangegeven. Indien de aangeboden versie van het platform, binnen het onderhoudscontract, niet voldoet aan deze wensen zal er met klant naar passende oplossing gezocht worden om verdere continuïteit te kunnen waarborgen. Te denken aan functionaliteit die om technische redenen verwijderd is uit het platform, echter door klant gebruikt wordt (ook wel 'deprecated blocks' genoemd). 

Aankoop van het platform geeft, ook zonder onderhouds- of supportcontract, toegang tot de algemene gebruikersinformatie die RUAL B.V. ter beschikking stelt aan haar klanten. 

Eigendomsrechten
Het intellectuele eigendomsrecht van het platform blijft ten allen tijde bij Deverence Group B.V .. Dat betekent dat de aankoop de klant niet het recht geeft het RUAL platform beschikbaar te stellen voor derden, tenzij derden exclusief voor en in opdracht van de klant applicaties ontwikkelen op het door klant aangekocht of gelicenseerd RUAL platform. Indien het bedrijf van de klant uit meerdere juridische entiteiten bestaat, dient in de aankoop overeenkomst vastgelegd te worden welke entiteiten van de software gebruik mogen maken. 

Hosting
De klant zorgt bij aankoop van het platform zelf voor de hosting van de software. RUAL B.V. draagt in deze situatie geen verantwoordelijkheid voor de prestaties (uptime), het installeren van updates, het maken van back-ups en dergelijke dienstverlening behorend bij de hosting. RUAL B.V. heeft de kennis hiervoor wel beschikbaar, en biedt graag het beheer van een on-premise installatie aan voor het RUAL platform. In dat geval worden in een individuele overeenkomst afspraken schriftelijk vastgelegd. RUAL B.V. zal documentatie delen voor het installeren en draaiend krijgen van het platform bij aankoop. 

RUAL onderhoudscontract 
Een onderhoudscontract wordt apart schriftelijk overeengekomen. Dit geeft de klant recht op alle nieuwe versies en verbeteringen die door RUAL B.V. tijdens de looptijd van het contract worden uitgebracht. Het installeren van de updates gebeurt door de klant zelf bij een on-premise installatie. RUAL B.V. past haar platform continu aan zodat de onderliggende code en infrastructuur bij blijft met de actualiteit, waardoor de klant de zekerheid heeft dat veiligheid en technologisch kunnen steeds op zeer hoog niveau blijven. Ook voegt RUAL B.V. nieuwe functionaliteit toe aan het RUAL platform, die voor alle klanten met een onderhoudscontract beschikbaar wordt gemaakt. 
Tijdens de looptijd van het onderhoudscontract is de RUAL studio te gebruiken voor het maken en wijzigen van de applicatie blueprints. Zonder onderhoudscontract is de on-premise installatie nog steeds te gebruiken voor het werken met de applicaties die erop ontwikkeld zijn. 

Support contract
Een support contract (service level agreement) voor het RUAL platform en de studio kan separaat worden afgesloten. De support kan alleen gegarandeerd worden indien de klant met een recente versie van de software werkt. Het is niet mogelijk een support contract af te sluiten zonder onderhoudscontract.
    

3. Support - Service Level Agreement

Het RUAL platform bevat zoveel mogelijk toelichting op de elementen in het programma zelf door middel van on-click helpteksten. Daarnaast is er voor klanten een online helpcenter met uitgebreide voorbeelden. Klanten kunnen kiezen voor een niveau van support dat past bij de eigen situatie. Het Brons niveau (basislevel) geldt voor alle klanten. 

Het is mogelijk om tijdens de looptijd van het contract tegen bijbetaling het support level te verhogen, als hier behoefte aan bestaat. In dat geval worden voor tenminste drie maanden de hogere kosten in rekening gebracht. Na drie maanden kan het niveau weer verlaagd worden. 

De support levels geven steeds aan wat er extra is. Dus Goud geeft recht op de service beschreven onder Brons, Zilver èn Goud. 
De medewerkers van Deverence Group B.V. hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend, die zowel geldig is tijdens dienstverband als daarna. Op deze wijze tracht RUAL B.V. haar uiterste best te doen om klant specifieke kennis, technieken en methodes te bewaken. RUAL B.V. zal klant bijstaan indien het vermoeden bestaat dat deze verplichting is geschonden. 

Brons (basis level):
Online helpcenter 
RUAL B.V. maakt de support informatie voor klanten online beschikbaar. De werking van het platform, de technische specificaties, documentatie van de functionaliteiten, veel gestelde vragen, voorbeeld blueprints onder andere. Alle gebruikers krijgen toegang tot de Deverence Group Community (online forum), waarop vragen aan medegebruikers gesteld kunnen worden. 

Zilver (medium level):
Algemene ondersteuning 
Iedere klant mag twee vaste contactpersonen registreren voor directe support. Dit stroomlijnt de communicatie zowel intern als extern. Andere medewerkers worden doorverwezen naar deze interne contactpersonen. Aan te raden is dat deze vaste contactpersonen tenminste de tweedaagse basistraining "werken met RUAL Studio blueprints" volgen die RUAL B.V. aanbiedt. 
Indien er vragen binnenkomen bij support die in het online helpcenter worden beschreven gaat de support medewerker van RUAL B.V. ervan uit dat de klant in eerste instantie hiernaar gekeken heeft. Medewerkers van RUAL B.V. geven in principe geen uitleg over programmeren in het algemeen, maar we zullen mogelijk hier en daar de verleiding niet kunnen weerstaan suggesties te doen om uw applicatie te verbeteren. Het opzetten van een applicatie qua architectuur en inrichting is kennis die bij de klant aanwezig verwacht wordt en anders indien gewenst door RUAL B.V. aangeboden kan worden, ter ondersteuning van een bestaand ontwikkelteam of volledig door ons ontwikkelteam. 

Toegang tot klant data
Medewerkers van RUAL B.V. kunnen op afstand meekijken in de blueprints en zo nodig wijzigingen hierin voorstellen, die daarna door de klant kunnen worden overgenomen of rechtstreeks opgeslagen. De klant geeft RUAL B.V. door het aangaan van de support overeenkomst Zilver toestemming om mee te kijken met de blueprints binnen het platform van de klant waarvoor support wordt gevraagd of waarin storingen worden gemeld. Deverence Group gaat vertrouwelijk om met deze data, zie hiervoor ook de bepalingen onder "Geheimhouding". 

Communicatie
Klanten kunnen RUAL B.V. benaderen per e-mail of live chat (rechtstreeks contact). RUAL B.V. monitort de support vragen per kwartaal. Niveau Zilver geeft recht op gemiddeld een half uur persoonlijke ondersteuning per maand. Storingen op het platform worden hierin niet meegerekend. Een eventueel niet gebruikt saldo aan uren mag meegenomen worden naar de volgende periode en vervalt na één jaar. 

Goud (top level): 
Persoonlijk contact 
RUAL B.V. houdt één of twee personen als vaste contactpersonen aan voor de klant. Deze personen zijn rechtstreeks te benaderen via een personalized channel dat door RUAL B.V. specifiek voor de klant is ingericht. Niveau Goud geeft recht op gemiddeld 6 uur extra ondersteuning per maand (totaal 6,5 uur), waarin óók gespecialiseerd advies kan worden gevraagd over architectuur en inrichting van klant applicaties. 

Platinum (premium level): 
Calamiteiten Service, langere bereikbaarheid 
Normale support is bereikbaar tussen 10:00 en 18:00 uur op werkdagen. 
De calamiteitenservice is bereikbaar van 06:00 tot 22:00 uur op werkdagen. 

Meldingen geschieden via het RUAL B.V. personalized Channel, waarna binnen één uur contact wordt opgenomen met de klant. De calamiteitenservice focust op het achterhalen van de oorzaak van het probleem. Ligt de oorzaak bij derden of bij de klant applicatie dan zal RUAL B.V. een probleemanalyse meegeven. Ligt de oorzaak van de storing bij RUAL B.V. dan zal de afhandeling geschieden volgens de onderstaande prioriteitstelling. 

Alle service levels: prioriteiten en hersteltijden
Prio 3: informatie vragen en wensen 
Vragen aan RUAL B.V. worden zo veel mogelijk ondersteund met een verwijzing naar het help center. Wensen worden doorgegeven aan productontwikkeling. Afhankelijk van de aard van de wens wordt de klant op de hoogte gehouden van de afwikkeling.
 
Prio 2: niet productie verstorende problemen 
Een niet productie verstorend probleem doet zich bijvoorbeeld voor als functionaliteit uitvalt die verduidelijkend werkt, maar het proces op zich nog wel kan door lopen. 

Prio 1: productie verstorende problemen 
Verstorende problemen worden binnen een werkdag geanalyseerd. Waar mogelijk wordt zo spoedig mogelijk een workaround geadviseerd.
    

4. Additional services

Partners 
Het RUAL platform leent zich uitstekend voor het gebruik door bedrijven die maatwerk applicaties voor derden ontwikkelen en onderhouden. Deverence Group B.V. kan op verzoek de klant adviseren met betrekking tot het vinden van een dergelijke partner voor maatwerk ontwikkeling. De klant sluit vervolgens op eigen verantwoording een contract af rechtstreeks met de betreffende partner. RUAL B.V. is geen partij in een dergelijke constructie.
 
Consultancy
RUAL B.V. kan op verzoek van de klant adviseren inzake de opzet van de architectuur van te ontwikkelen software, of andere vraagstukken verbonden met het ontwikkelen van maatwerk software op basis van het RUAL platform. 
Voor dergelijke advisering wordt vooraf een offerte opgesteld waarin de reikwijdte van de opdracht, de betrokken consultants en tarieven worden afgesproken. De opdracht kan pas aanvangen na schriftelijk akkoord van de klant op de offerte. 

Trainingen 
RUAL B.V. streeft ernaar de instructie voor het gebruik van het RUAL Platform volledig online beschikbaar te maken. Op verzoek van de klant kunnen er in-house trainingen worden georganiseerd. Dit gaat op offerte basis. 
Applicatie ontwikkeling 
Indien Deverence Group B.V op verzoek van een klant zelf een volledige applicatie ontwikkeld op basis van het RUAL platform wordt een dergelijke opdracht alleen uitgevoerd op basis van een gedetailleerde offerte. 

Maatwerk ontwikkeling binnen het RUAL platform 
RUAL B.V. kan op verzoek van een klant extra functionaliteit inbouwen in het RUAL platform. Afhankelijk van de soort functionaliteit en de urgentie voor de klant, kan dit tegen extra betaling worden aangeboden. Indien extra kosten in rekening worden gebracht, krijgt de klant hiervoor vooraf een offerte, en wordt pas gestart na schriftelijk akkoord hierop. 
Maatwerk ontwikkelingen van functionaliteit binnen het platform zijn niet exclusief voor één klant, maar worden ter beschikking gesteld aan alle gebruikers van het platform.
    

5. General

5.1 Duration and termination

Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Diensten die gratis aangeboden worden, bijvoorbeeld ter evaluatie van het platform, kunnen altijd per direct worden beëindigd. 

Opzegging tegen de einddatum van de minimumduur van de overeenkomst alsmede tegen een latere datum behoeft steeds een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient naast aanzegging per e-mail steeds schriftelijk gedaan te worden. 
Deverence Group B.V. heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, en RUAL B.V. de klant schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een extra termijn voor het alsnog nakomen van de verplichtingen van tenminste 5 werkdagen. Het recht op directe beëindiging geldt ook voor RUAL B.V. als de klant surseance van betaling heeft aangevraagd, of indien faillissement is aangevraagd. 

RUAL B.V. kan de klant per direct van de toegang tot het platform uitsluiten in het geval de klant activiteiten op het platform uitvoert die strijdig zijn met de Nederlandse wetgeving en/of waardoor de correcte werking van het platform door de klant wordt belemmerd. RUAL B.V. is in zo een geval ook gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen. In het geval RUAL B.V. op redelijke gronden is overgegaan tot het tijdelijk uitsluiten van de klant van toegang tot het platform zal RUAL B.V. nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daardoor door de klant geleden schade. RUAL B.V. zal bij een uitsluiting steeds trachten direct in contact te treden met de klant om over de gronden van uitsluiting te informeren. 

Deverence Group kan de overeenkomst met een opzegtermijn van 12 maanden opzeggen. Indien dit aan de orde is werkt RUAL B.V. met de klant naar een situatie toe waarin de klant haar applicaties wel kan blijven draaien.
    

5.2 Billing, price increases.

Licenties worden maandelijks vooraf geïncasseerd via creditcard of automatische incasso. Onderhoudscontracten en support contracten worden per kwartaal vooraf gefactureerd. Consultancy wordt wekelijks achteraf gefactureerd op basis van gerealiseerde uren. Betalingstermijn voor Onderhoud, Support en Consultancy facturen is 14 dagen. 
Trainingen moeten voor aanvang van de training betaald zijn. 

Prijsindexatie en verhogingen
Deverence Group B.V. kan de prijzen jaarlijks per 1 september indexeren, op basis van de consumenten prijsindexcijfers over de periode van het voorgaande jaar Januari tot en met december). De maximale prijsindexatie bedraagt 5% per jaar. Indien de prijzen worden aangepast, zal op de eerste factuur met de geïndexeerde prijzen tevens de oude prijs en het toegepaste indexatie percentage worden getoond. De prijsverhogingen worden toegepast op alle diensten en leveringen die vanaf 1 september van het betreffende jaar worden geleverd. 

Algemene prijswijziging; prijsgarantie
Indien Deverence Group BV de prijsstelling van haar aanbod verhoogt, blijft de klant, met uitzondering van bovengenoemde prijsindexatie, de eerder overeengekomen prijs betalen voor het gebruik binnen de voorwaarden van het originele aanbod. Bij het opschalen van het gebruik, waardoor de klant in een ander gebruikspakket komt, wordt de prijs bepaald op basis van de actuele prijzen. Bij een prijsverlaging wordt de klant per de eerstvolgende facturatie periode de nieuwe, lagere prijs in rekening gebracht.
    

5.3 Secrecy

Deverence Group B.V. garandeert dat al haar medewerkers die op enigerlei wijze in aanraking (kunnen) komen met klantgegevens, speciale technieken of methodes, uitwerking van structuur of bedrijfskritische gegevens, bij indiensttreding of functiewijziging getoetst worden op betrouwbaarheid aan de hand van een door de Nederlandse overheid afgegeven Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Alle bij RUAL B.V. in dienst zijnde of extern ingehuurd personeel zijn contractueel gebonden tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens zoals bovengenoemd.
    

5.4 Liability

Deverence Group B.V. garandeert dat het Platform voldoet aan haar minimale specificaties. Verstoringen zal RUAL B.V. zo snel mogelijk herstellen, en beschikbaar stellen binnen de online omgeving, dan wel als update voor klanten met een onderhoudscontract. Indien een klant hinder ondervindt van storingen, wordt in overleg de best passende workaround bepaald. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat er dingen fout gaan die voor de klant tot schade leiden. 

RUAL B.V. sluit een passende Bedrijfs- en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de klant kan RUAL B.V. een bewijs van deze verzekering verstrekken. 

RUAL B.V. sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere vorm van gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst en gemiste kansen. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten als de klant of door de klant ingeschakelde derden wijzigingen in producten of configuraties van RUAL B.V. hebben aangebracht. 

Tenzij er sprake is van grove opzet of onachtzaamheid, zal de aansprakelijkheid van RUAL B.V. beperkt zijn tot het bedrag dat de klant in de drie maanden voorafgaand aan de opgetreden schade(s) heeft betaald. Een klant zal alleen in aanmerking kunnen komen voor compensatie indien RUAL B.V. binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade schriftelijk aansprakelijk is gesteld. 

RUAL B.V. en de klant zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: overmacht in de zin van de wet, ook bij toeleveranciers van partijen, ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan RUAL B.V. zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet en storingen die dataverkeer belemmeren voor zover de oorzaak daarvan niet is te wijten aan partijen zelf.
    

Enable developers
in innovative ways.

Collaborate in real time, enabling developers and product owners to create, visualize, and test products in innovative ways. Maintain efficiency as your company expands, providing everyone with visibility throughout the process.